PUGNOZEN: LA MENTE VIENE PRIMA DEL PUGNO - ACCADEMIA ARTI ORIENTALI ASD

PROGRAMMA D'ESAME KARATE

Programma Esami Bambini

Cintura Bianca

8° Kyu per 7° Kyu

1. KATA DAI ICHI (no esame)
2. KATA DAI NI (no esame)
3. FOKYU KATA DAI ICHI
karate
7° Kyu per 6° Kyu 1. RITSUMO KARATE DAI ICH (senza musica) karate

Cintura Verde

6° Kyu per 5° Kyu
 1. RITSUMO KARATE DAI ICH
 2. KISO KUMITE DAI ICH
 3. BO TECNICHE DI BASE
karate
5° Kyu per 4° Kyu
 1. RHYTHM KARATE DAI ICH
 2. GEKISAI DAI ICH KATA
 3. RHYTHM BO DAI ICH (senza musica)
karate
4° Kyu per 3° Kyu
 1. RITSUMO KARATE DAI ICH
 2. RITSUMO BO DAI ICH
 3. GEKISAI DAI ICH KATA
 4. GEKISAI DAI ICH BUNKAI KUMITE
 5. PARATE MANO APERTE
karate

Cintura Marrone

3° Kyu per 2° Kyu
 1. RITSUMO KARATE DAI NI
 2. RITSUMO BO DAI ICH
 3. GEKISAI DAI NI KATA
 4. GEKISAI DAI NI BUNKAI KUMITE
2° Kyu per 1° Kyu
 1. RITSUMO KARATE DAI NI
 2. RITSUMO BO DAI NI
 3. GEKISAI DAI SAN KATA
 4. GEKISAI DAI SAN BUNKAI KUMITE
 5. KISO KUMITE DAI YON
 6. KORYU KATA SAIFA
1° Kyu per SHODAN 1. REVISIONE DEL PROGRAMMA dal 8° Kyu al 2° Kyu karate

Cintura Nera

SHODAN Per NIDAN
 1. RITSUMO KARATE DAI SAN
 2. RITSUMO BO DAI NI
 3. GEKIHA DAI ICH
 4. GEKIHA DAI ICH BUNKAI KUMITE
 5. KISO KUMITE DAI GO
 6. KORYU KATA SEYUNCHIN
karate
NIDAN per SANDAN PROGRAMMA ADULTI karate

SHOREI KAN GOJU RYU

Programma Esami Adulti

Cintura Bianca

8° Kyu per 7° Kyu
 1. KATA DAI ICHI + BUNKAI (no esame)
 2. KATA DAI NI +BUNKAI (no esame)
 3. FOKYU KATA DAI ICHI
 4. FOKYU KATA DAI ICHI BUNKAI KUMITE
 5. KISO KUMITE DAI ICHI
 6. BO KIHON DOSA DAI ICHI
karate
7° Kyu per 6° Kyu
 1. FOKYU KATA DAI NI
 2. FOKYU KATA DAI NI BUNKAI KUMITE
 3. KISO KUMITE DAI NI
 4. BO SHOREI NO KATA DAI ICHI
karate

Cintura Verde

6° Kyu per 5° Kyu
 1. GEKISAI DAI ICH
 2. GEKISAI DAI ICH BUNKAI KUMITE
 3. KISO KUMITE DAI NI
 4. BO KISO KUMITE DAI ICHI
karate
5° Kyu per 4° Kyu
 1. GEKISAI DAI NI
 2. GEKISAI DAI NI BUNKAI KUMITE
 3. KISO KUMITE DAI SAN
 4. KIHON KATA SANCHIN
karate
4° Kyu per 3° Kyu
 1. GEKISAI DAI SAN
 2. GEKISAI DAI SAN BUNKAI KUMITE
 3. KISO KUMITE DAI YON
 4. KORYU KATA SAIFA
 5. KIHON KATA SANCHIN
karate

Cintura Marrone

3° Kyu per 2° Kyu
 1. GEKIHA DAI ICH
 2. GEKIHA DAI ICH BUNKAI KUMITE
 3. KISO KUMITE DAI GO
 4. KORYU KATA SAIFA
 5. KIHON KATA SANCHIN
 6. SHIAI KUMITE
karate
2° Kyu per 1° Kyu
 1. GEKIHA DAI NI
 2. GEKIHA DAI NI BUNKAI KUMITE
 3. KISO KUMITE DAI ROKU
 4. KORYU KATA SEYUNCHIN
 5. KIHON KATA SANCHIN
 6. SHIAI KUMITE
karate
1° Kyu per SHODAN 1. REVISIONE DEL PROGRAMMA dal 8° Kyu al 2° Kyu karate

Cintura Nera

SHODAN Per NIDAN
 1. KAKUHA DAI ICH
 2. KAKUHA DAI ICH BUNKAI KUMITE
 3. KISO KUMITE DAI NANA
 4. KORYU KATA SEISAN
 5. KATA TENSHO
 6. RHYTM KARATE DAI ICH
 7. RHYTM BO DAI ICH
 8. SHIAI KUMITE
 9. KOBUDO: BO SHOREI-NO KATA DAI NI

karate
NIDAN per SANDAN
 1. KAKUHA DAI NI
 2. SAIFA BUNKAI
 3. KISO KUMITE DAI HACHI
 4. KORYU KATA SEIPAI
 5. KATA TENSHO
 6. JISSEN KUMITE DAI ICH
 7. RHYTM KARATE DAI NI
 8. RHYTM BO DAI NI
 9. SHIAI KUMITE
 10. KOBUDO: TONFA SHOREI-NO KATA DAI NI
karate
SANDAN Per YONDAN
 1. KORYU KATA SHISOCHIN
 2. SEISAN BUNKAI
 3. KISO KUMITE DAI KYU
 4. JISSEN KUMITE DAI NI
 5. RITSUMO KARATE DAI SAN
 6. RITSUMO BO DAI SAN
 7. KATA TENSHO
 8. SHIAI KUMITE
 9. KOBUDO: SAI SHOREI-NO KATA DAI NI
karate
YONDAN Per GODAN
 1. KORYU KATA SANSEIRU
 2. KORYU KATA KURURUNFA
 3. HAKUTSURU-NO-MAI
 4. SEYUNCHIN BUNKAI KUMITE
 5. KISO KUMITE DAI JU
 6. JISSEN KUMITE DAI SAN
 7. KATA TENSHO
 8. IRIKUMI
 9. KOBUDO: NUNCHAKU SHOREI NO KATA DAI NI
karate
GODAN Per ROKUDAN
 1. KORYU KATA SUPARINPEI
 2. SEIPAI BUNKAI KUMITE
 3. HAKUTSURU-NO-MAI BUNKAI KUMITE
 4. KAISAI KUMITE ( from 8 Koryu Kata )
 5. KIHON KATA SANCHIN
 6. KATA TENSHO
 7. IRIKUMI
 8. REVIEW ALL KORYU KATA
 9. KOBUDO: CHOUN-NO-KUN
karate
ROKUDAN per NANA DAN REVISIONE DEL PROGRAMMA DA 7° KYU A ROKU DAN  

SHOREI KAN GOJU RYU

top